luni, 20 aprilie 2015

Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea
Lansare de carte


Biblioteca Nationala a Romaniei, Bucuresti 


21 aprilie 2015

    Marţi, 21 aprilie, ora 10:00, la Biblioteca Naţională a României, sala Mircea Vulcănescu, va avea loc lansarea volumului Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cartea-catalog a lui Varjú Elemér, adnotată şi comentată, cu ocazia întâlnirii Secţiunii Carte Veche. Conservare. Restaurare. Digitizare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.
    Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cartea-catalog a lui Varjú Elemér, adnotată şi comentată, apărută la Editura Bibliotecii Naţionale a României în 2014, este al treilea volum din seria BATTHYANEUM, coordonată de dr. Doina Hendre Biro (primul, Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallesius de Batthyan (1741-1798), a apărut în 2011, cel de-al doilea, Descoperirile arheologice din Catedrala Romano-Catolică din Alba-Iulia (1907-1914): publicate în 1918 de Pósta Béla, în 2013).
   Tradus din maghiară de Mihai Kovács, volumul valorifică studiile publicate în 1899 de Varjú Elemér în revista Magyar Könyvszemle sub titlul A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár) oferind importante referinţe despre viaţa şi opera fondatorului bibliotecii, episcopul conte Ignàc Batthyàny, despre istoria colecţiilor deţinute, inclusiv prin cele două cataloage de manuscrise şi de incunabule redactate de autor.
    Coordonatoarea ediţiei, Doina Hendre Biro, a transcris şi intercalat în volumul lui Varjú Elemér glosele marginale ale directorilor Bibliotecii Batthyaneum făcute în timp pe singurul exemplar conservat aici, a adnotat şi a completat datele privind istoria bibliotecii prin ampla postfaţă cuprinzând o sinteză a cercetărilor din ultimii ani.


Librar pentru o Zi
Libraria Bizantina, Bucuresti


Maia Morgenstern


22 aprilie 2015

   Evenimentul face parte din Campania Librar pentru o Zi, sustinuta de Libraria Bizantina si are ca scop sa reaminteasca publicului de bucuria de a citi cartea in forma ei tiparita, in contextul digitalizarii tot mai galopante a continutului.

Despre Partile Sociale
Romania de-altadata


Colectii si Colectionari


Inscrisuri de toate felurile

Pentru cei mai tineri, ca sa stie.
Pentru cei mai maturi, ca sa-si reaminteasca.
Evident, atat pentru unii cat si pentru ceilalti,
daca ii intereseaza...

Este vorba de Legea nr. 3 - 20 noiembrie 1982.
Privind participarea cu parti sociale, a oamenilor muncii
din unitatile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economica.


De fapt o incercare de a mai strange fonduri pentru
proiectele megalomanice ale lui Ceausescu.
Au mai fost si alte consideratii dar nu mai insist asupra lor.

Si ca sa fie lucrurile clare redau mai jos continutul complet
al actului normativ conform
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22097


   Dezvoltarea proprietăţii socialiste, a autoconducerii muncitoresti, ridicarea pe o treapta superioară a calităţii oamenilor muncii de proprietari ai mijloacelor de producţie, de producători şi beneficiari ai întregii avutii naţionale, impun ca aceştia să-şi asume nemijlocit, într-un grad mai mare, răspunderea bunei gospodariri a părţii din avutia naţionala ce le-a fost încredinţată, sa participe activ la administrarea cat mai eficienta a patrimoniului unităţii, la conducerea şi dezvoltarea întregii activităţi economice.
   În acest cadru, asigurarea unei legături mai strânse a fiecărui om al muncii cu unitatea în care lucrează şi a cointeresarii mai accentuate a personalului unităţilor în obţinerea de rezultate economice superioare face necesară instituirea dreptului oamenilor muncii de a contribui, în bani, sub forma de părţi sociale, la dezvoltarea mijloacelor fixe productive şi de a obţine, în funcţie de aport, un venit suplimentar din beneficii.
   Contribuţia oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare va conduce la întărirea răspunderii acestora, în calitate de proprietari, pentru dezvoltarea şi apărarea avutului obştesc şi utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor de care dispun, la participarea mai activa a colectivelor de muncă la autoconducerea şi autogestiunea unităţii, creşterea rentabilitatii şi a beneficiilor şi, în mod corespunzător, a veniturilor personalului muncitor.
    În scopul reglementării dreptului de participare a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare al unităţilor economice de stat, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

Capitolul 1 
Principii de bază

Articolul 1

   Toţi oamenii muncii încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată în unităţile economice de stat vor participa, în condiţiile prezentei legi la constituirea fondului de dezvoltare economică al acestora, avînd în proprietate o parte din valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea unităţilor respective, ca parte socială.
   În raport cu valoarea părţii sociale deţinute, oamenii muncii beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de venituri suplimentare, în afară drepturilor de retribuire cuvenite pentru munca depusa.
   Dreptul oamenilor muncii asupra părţii sociale este garantat prin lege.

Articolul 2

   Partea socială aflată în proprietatea fiecărui om al muncii se constituie prin depunerea unei sume de bani la fondul de dezvoltare economică al unităţii.
   Depunerile în bani ale oamenilor muncii la fondul de dezvoltare economică nu pot depăşi, în total, 30 la suta din valoarea mijloacelor fixe ale unităţii.
   Adunarea generală a oamenilor muncii stabileşte anual volumul depunerilor pe ansamblul unităţii.

Articolul 3

   Partea socială din proprietatea fiecărui om al muncii este de cel puţin 10.000 lei şi de cel mult 100.000 lei, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia. Valoarea unei părţi sociale este de 1.000 lei.
   Oamenii muncii beneficiază de drepturile stabilite, potrivit prezentei legi, după ce au depus o parte socială.

Articolul 4

    Cadrele de conducere, celălalt personal muncitor din aparatul de stat, al organizaţiilor politice şi obşteşti, din unităţile de învăţămînt şi social-culturale, precum şi cadrele militare, vor depune, în condiţiile prezentei legi, sume de bani cu titlu de părţi sociale într-o unitate socială, beneficiind, în raport cu valoarea părţii sociale depuse, de venituri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca şi oamenii muncii din unitatea economică respectiva.
    Personalul muncitor din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale care au în subordine unităţi economice va participa la constituirea de părţi sociale într-o unitate din sectorul în care îşi desfăşoară activitatea.
    Personalul muncitor din celelalte ministere şi organe centrale sau locale, al organizaţiilor politice şi obşteşti şi din unităţile de învăţămînt şi social-culturale, precum şi cadrele militare, vor participa la constituirea părţii sociale într-o unitate economică din sectoarele stabilite de Consiliul de Miniştri.
    Oamenii muncii care depun sume de bani cu titlu de părţi sociale la alte unităţi decât cele unde sînt încadraţi au dreptul sa participe la adunările generale ale oamenilor muncii, sa sprijine activitatea organelor de conducere colectivă şi să facă propuneri în vederea creşterii eficientei economice a întregii activităţi.

Articolul 5

   Participarea oamenilor muncii la fondul de dezvoltare al unităţii, prin constituirea părţii sociale, se face pe baza angajamentului fiecăruia, exprimat în scris. Pentru persoanele nou încadrate angajamentul se ia o dată cu încadrarea în munca.
   În cazul participării oamenilor muncii, potrivit art. 4, la constituirea de părţi sociale în alte unităţi decât cele în care îşi desfăşoară activitatea este necesară şi aprobarea adunării generale a oamenilor muncii din unitatea economică respectiva.

Articolul 6

   Sumele depuse de oamenii muncii, cu titlu de parte socială, la fondul de dezvoltare economică, pot fi folosite, pe baza hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii, pentru efectuarea, în condiţiile legii de investiţii productive cu efecte imediat în producţie şi în creşterea veniturilor şi beneficiilor unităţii.
   În mod excepţional, cu aprobarea adunării generale, sumele depuse ca parte socială, în măsura în care sînt disponibile la fondul de dezvoltare, pot fi utilizate pentru finanţarea mijloacelor circulante.
   În condiţiile prevăzute de lege, sumele depuse ca parte socială vor putea fi folosite pentru acoperirea pagubelor aduse avutului obştesc prin infracţiuni.

Capitolul 2 
Constituirea părţii sociale

Articolul 7

   Depunerile fiecărui om al muncii pentru constituirea părţii sociale se stabilesc în funcţie de veniturile depunatorului şi de volumul depunerilor aprobate de adunarea generală pentru anul de plan.
   Sumele reprezentând contribuţii la constituirea părţii sociale se pot plati în rate egale sau diferenţiate, lunar sau la alte intervale ori integral, în raport cu opţiunea depunatorului.

Articolul 8

   Depunerile oamenilor muncii ca parte socială se fac pe o perioadă de cel puţin 5 ani. După această perioadă, la cererea depunatorului dacă depunerea totală este de cel puţin 10.000 lei, partea socială se restituie integral sau în mod eşalonat, într-o perioadă de 2-5 ani, potrivit hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii, în funcţie de posibilităţile economice ale unităţii. Restituirea integrală a depunerilor pentru constituirea părţii sociale este garantată.
   În cazul în care depunatorul îşi schimba locul de muncă într-o alta unitate, la cererea acestuia sumele reprezentând partea sa socială se transfera la noul loc de muncă sau, după caz, la o unitate economică stabilită potrivit art. 4.
   În cazul în care schimbarea locului de muncă s-a făcut fără acordul unităţii sau contractul de muncă al depunatorului a fost desfăcut din vina acestuia, termenul de 5 ani după care se poate cere restituire părţi sociale, prevăzut la alin. 1, curge de la data încadrării la noua unitate.
   Pînă la transferarea părţii sociale, drepturile şi obligaţiile depunatorului legate de participarea sa la fondul de dezvoltare se determina, în condiţiile prezentei legi, la unitatea de la care a plecat.

Articolul 9

   Adunarea generală a oamenilor muncii va analiza, o dată cu dezbaterea pe bază de bilanţ a rezultatelor economice şi financiare ale unităţii, modul de utilizare a sumelor depuse ca parte socială, stabilind măsuri pentru creşterea eficientei economice şi a beneficiilor unităţii. În acest scop, consiliul oamenilor muncii este obligat să prezinte adunării generale rapoarte cu privire la depunerile făcute, sumele utilizate şi rezultatele obţinute.

Capitolul 3 
Participarea oamenilor muncii
 la beneficii în raport cu părţile sociale depuse

Articolul 10

   Pentru sumele depuse ca parte socială, oamenii muncii beneficiază la finele fiecărui an, de un venit determinat în funcţie de mărimea totală a depunerii existente la acea data, care se plăteşte din beneficiile unităţii.
   Venitul anual cuvenit oamenilor muncii este de 6 la suta calculat la mărimea totală a depunerilor, în cazul realizării, de către unitate, a beneficiilor planificate.
   În cazul depăşirii beneficiilor planificate, venitul anual poate fi de pînă la 8 la suta, în funcţie de volumul beneficiilor şi de rentabilitatea obţinută, potrivit hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii.

Articolul 11

   Veniturile cuvenite oamenilor muncii în raport cu partea socială depusa se asigura din beneficiile obţinute, înaintea oricăror alte repartizari prevăzute de lege.

Articolul 12

  În situaţia nerealizarii beneficiului planificat al unităţii, se garantează oamenilor muncii un venit anual de 5 la suta, în raport cu sumele depuse ca parte socială, care se plăteşte, la finele anului, din beneficiile obţinute sau din rezultatele financiare, după caz.

Articolul 13

   Veniturile obţinute de oamenii muncii în raport cu partea socială depusa nu sînt impozabile şi nu se iau în calculul veniturilor în funcţie de care se determina, potrivit legii, drepturile şi obligaţiile acestora.
   Depunatorii pot incasa veniturile anuale cuvenite sau pot să le depună ca părţi sociale.

Capitolul 4 
Dispoziţii finale

Articolul 14

   Sumele depuse de oamenii muncii ca parte socială nu pot fi cedate altor persoane şi nu pot fi urmărite decât pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obştesc prin infracţiuni.

Articolul 15

   În cazul pensionării, depunatorii pot să-şi retragă partea socială sau sa o menţină în continuare.
   Depunatorii care îşi menţin partea socială şi după ieşirea la pensie beneficiază integral de veniturile cuvenite pentru sumele depuse potrivit prezentei legi.

Articolul 16

   Depunerile făcute ca parte socială se transmit prin moştenire, potrivit legii, în care caz moştenitorii vor putea solicita restituirea sumelor.

Articolul 17

   Depunerile făcute ca parte socială şi veniturile plătite se înscriu într-un carnet individual de proprietar al părţii sociale. Conţinutul carnetului individual se stabileşte de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Uniunea Generală a Sindicatelor din România.
Unităţile economice sînt obligate sa ţină evidenta tuturor elementelor privind operaţiile efectuate în carnetul de proprietar al părţii sociale.

   Sumele reprezentând contribuţia oamenilor muncii la fondul de dezvoltare, care nu au putut fi utilizate pînă la finele anului, se reportează pe anul următor, în care scop resursele avînd aceasta provenienţă se evidenţiază separat.Prima depunere: 16 aprilie 1983.Ultima depunere: noiembrie 1989.
Dupa, n-a mai fost cazul caci s-a intamplat ce s-a intamplat la sfarsit de an...


Cateva aspecte pe care le cunosc nu din auzite ci din experienta personala.
Oamenii nu au fost deloc entuziasmati de aparitia legii.
O vedeau ca pe o noua forma de "a li se umbla la buzunare".
Surubul se strangea din ce in ce mai mult si tuturor le era teama 
ca raman fara banii cotizati...
Legea nu specifica clar obligativitatea depunerilor si nici sanctiunile
in cazul in care nu se respecta; lucru sesizat de-ndata.
Se faceau presiuni asupra angajatilor dar totul depindea de locul de munca 
si de...conducator.
Cert este ca eu nu am platit ani buni pentru partile sociale.
N-am avut scapare totusi caci in '87 mi-am depus cererea pentru pasaport...
Cand, pentru indeplinirea unor conditii minime de...eligibilitate,
 a trebuit sa vin la zi (din urma).
La fel s-a intamplat si cu cotele de materiale reciclabile care trebuiau 
predate la centrele respective. N-am avut nici atata hartie, sticla sau fier
cat era specificat asa ca am platit contravaloarea lor...
La inceputul anului '90, masele largi populare, platitoare de parti sociale,
au facut "demersurile" respective pentru recuperarea banilor "investiti".
Nu li s-au putut opune nimeni; cu rezultate nu tocmai benefice.
Nici pentru intreprinderile respective si nici pentru societate in general
sumele platite fiind un element suplimentar si semnificativ 
pentru declansarea spiralei inflationiste.
Nici eu nu m-am putut abtine; mi-a fost frica ca nu mai apuc! 

Gătim împreună în Casa Baronului – reţete culinare
Lansare de carte


Rusu Aurelia


Restaurantul Traube, Medias


28 aprilie 2015

    Direcţia Municipală pentru Cultură anunţă apariţia în cadrul colecţiei Mediaşul Turistic a volumului semnat de doamna profesoară Rusu Aurelia intitulat Gătim împreună în Casa Baronului – reţete culinare.
    Lucrarea va fi lansata într-o ambianţă deosebită la restaurantul Traube marţi, 28 aprilie 2015, ora 17.00. Volumul bilingv (român-german), cuprinde peste 100 de reţete, constituindu-se într-un itinerar culinar pe urmele saşilor de altădată, care şi-au lăsat o puternică amprentă în arta culinară din zona Ardealului. Toţi cei prezenţi vor primi un volum cu autograful autoarei.
Vă aşteptăm!

Marele Război - primul conflict al erei industriale
Cercul Militar National, Bucuresti


Petre Otu


23 aprilie 2015

     Joi, 23 aprilie 2015, ora 17.15, la Sala Ștefan cel Mare, va avea loc expunerea cu tema Noi aliați în ambele tabere beligerante – Italia și Bulgaria din cadrul programului cultural Marele Război - primul conflict al erei industriale, susţinută de profesor universitar dr. Petre OTU, istoric militar. Expunerea este însoțită de prezentarea unui film documentar adecvat temei expuse.
Intrarea este liberă.

Rasfoind pagini vechi, ingalbenite, de reviste si ziare
Romania de-altadata


Colectii si Colectionari


Inscrisuri de toate felurileVa invit sa rasfoim impreuna, aproape in totalitate,
cele patru pagini ale unui demers cultural de acum 43 de ani...
Am avut intotdeauna o slabiciune pentru "creatori".
Mai mult sau mai putin inzestrati.
Ori de cate ori voi gasi "urme" ale stradaniilor lor
le voi prezenta in paginile mele.
Asa cum v-am si obisnuit...

Edith Stein: Arta de a educa. Antropologie, educatie, viata spirituala
Lansare de carte


Eric de Rus


Libraria Bizantina, Bucuresti


21 aprilie 2015
    Marti, 21 aprilie, vorbim despre cartea Edith Stein: Arta de a educa. Antropologie, educatie, viata spirituala. Volumul este scris de Eric de Rus si aparut la editura Spandugino.

Vorbitori: Eric de Rus, Sebastian Reichmann

Moderator: Paul Marinescu (traducatorul volumului)Lansare de carte


George D. Pites


Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu, Targoviste


21 aprilie 2015
Marţi, 21 aprilie 2015, ora 11:00, 
la sediul Bibliotecii Judeţene I. H. Rădulescu Dâmboviţa 
va fi organizată lansarea volumului: 
Destin blestemat, autor George D. Piteş.

Prezintă scriitorii:

-             Mihai Stan
-             George Coandă
-             Constantin Voicu
-             Emil Stănescu
-             Grigore Grigore.

Cercetări arheologice la conacul Pană Filipescu
Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova


Ploiesti


22 aprilie 2015

    Miercuri, 22 aprilie 2015, ora 11.00, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, din Ploiești, strada Toma Caragiu, nr. 10, în cadrul proiectului Expoziția lunii, va avea loc vernisajul expoziției temporare Cercetări arheologice la conacul Pană Filipescu.
    Expoziția prezintă rezultatul cercetărilor arheologice preventive desfăşurate în perioada mai – iunie 2014 la conacul Pană Filipescu din Filipeștii de Targ, județul Prahova. Cercetările au fost prilejuite de proiectul de restaurare și consolidare a Conacului Pana Filipescu, monument istoric si de arhitectura laică și a avut ca scop identificarea eventualelor construcții sau faze constructive mai vechi ale conacului.
    Conacul Pana Filipescu este un monument de arhitectură ridicat la mijlocul secolului al XVII-lea (1650), de către marele logofăt Pană Filipescu, soţul Mariei Cantacuzino, fiica cea mare a postelnicului Constantin Cantacuzino. Construit în stil tradiţional, cu foişor şi coloane, cu parter înalt şi beciuri cu uşi largi, se încadrează perfect în arhitectura epocii, o arhitectură ce se caracterizează prin apariţia stilului brâncovenesc, primul stil arhitectural românesc original.


    În urma cercetărilor arheologice preventive de la conacul Pană Filipescu au fost identificate structuri constructive mai vechi şi mai multe etape de evoluţie a acestei construcţii. Astfel, a fost documentată existenţa unei construcţii din zid anterioară ridicării actualului conac, dispusă pe axul nord –sud şi care cel mai probabil avea o pivniţă cu două intrări, pe laturile de sud şi de nord, corespunzând lateralelor sale. Această primă construcţie avea dimensiuni mult mai mici decât clădirea conacului Pană Filipescu.
    În partea de nord a conacului au fost identificate trei construcții patrulatere, care au avut ca principală funcționalitate pe cea de depozit de gheață ("ghețărie”), ele au fost edificate la momente diferite. Dintre acestea doar una este anterioară actualului conac, dar a fost utilizată și după ridicarea acestuia. Celelalte două au fost construite ulterior din nevoia de a crește capacitatea de depozitare. Aceste construcții își pierd utilitatea simultan, fiind mai apoi utilizate ca și spații menajere.

În mâinile Domnului...
Lansare de carte


Papa Ioan Paul al II-lea


Librăria Humanitas, Cișmigiu, București


25 aprilie 2015
    Vă aşteptăm sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 17.00, la evenimentul dedicat apariţiei volumului de însemnări ale Papei Ioan Paul al II-lea, În mâinile Domnului. Însemnări personale, 1962–2003, publicat de Humanitas în traducerea prof. Constantin Geambaşu.
    La eveniment vor participa Excelenţa Sa Marek Szczygieł, ambasadorul Poloniei în România, Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, Dan C. Mihăilescu, Constantin Geambaşu şi Lidia Bodea, directorul general al Editurii Humanitas. Dezbaterea va fi moderată de Marieva Ionescu, redactor Editura Humanitas.
    Mihai Ghiga şi Claudiu Lobonţ vor oferi publicului un scurt recital de muzică sacră la viola d'amore şi teorbă.
    În continuarea lansării de carte de la Librăria Humanitas vă aşteptăm de la ora 20.00 la Catedrala Sfântul Iosif pentru Concertul de muzică sacră italiană organizat în cadrul Festivalului Chei al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

"Un om coborât din icoană"
Lansare de carte


Arhim. Ambrozie Iurasov: Chemarea - Crucea monahismului


Facultatea de Istorie, Filozofie si Teologie, Galati


28 aprilie 2015

   Hristos a înviat! Dragilor vă așteptăm la o conferință minunată la Galați, marți, 28 aprilie 2015, ora 18.00, în Aula Magna a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, la care-l avem invitat pe părintele Ambrozie Iurasov de la Mănăstirea Ivanovo din Rusia, un preot care a îndurat foame, frig și prigoană pentru Evanghelia lui Hristos, un om coborât din icoană.
***Ortodoxia Tinerilor

La 650 de ani de atestare documentaraZiua Orasului Borsa


editia a XIII-a, 23 aprilie 2015

***Sorin Ion Timis

Târgul Meșterilor Populari
Botosani


editia a IX-a, 23 - 26 aprilie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

    Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în colaborare cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova și Asociația Meșterilor Populari din Bucovina organizează, sub egida Consiliului Județean, cu sprijinul Primăriei municipiului Botoșani, Târgul Meșterilor Populari, ediția a IX-a, 23 – 26 aprilie 2015, amplă manifestare ce se derulează în cadrul Zilelor Orașului Botoșani.
    Târgul Meșterilor Populari a devenit o componentă importantă și permanentă a acestei sărbători aparte pentru comunitatea botoșăneană care dintotdeauna s-a desfășurat numai sub patronajul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.
    Instituția, ca de fiecare dată, oferă botoșănenilor posibilitatea să ia contact cu formele culturii materiale și spirituale populare tradiționale. În acest sens, nu s-a abordat acea manieră exclusivistă de a invita meșteri doar din județul Botoșani, ci s-a încercat o etalare a celor mai importante zone etnografice din țară: Maramureș, Teleorman, Năsăud, Neamț, Suceava, Covasna, Galați, Prahova, Mureș și Iași. Acest fapt permite indirect o conștientizare a propriilor valori locale, dar și o comparație cu cele din întreaga țară.
    Elementele de unicitate, care vor fi regăsite în expozițiile cu vânzare ale meșterilor populari, propun cristalizarea ideii de identitate locală, națională și chiar universală.
    Rolul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani rămâne acela de formator al bunului-gust, adresându-se oricărei categorii de vizitatori. Accentul pe meșteșugurile tradiționale, aflate deocamdată în stare de conservare, se va putea observa în perioada 23-26 aprilie a.c. pe Pietonalul Unirii din Botoșani.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 23 aprilie a.c., ora 13:00.
Referent etnograf
Mihalache Margareta

***
Viorica Hrustovici

Dantele transilvanene
Muzeul de Etnografie si Arta Populara


Targu Mures


22 aprilie 2015

    Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu Secția de Etnografie și Artă Populară și Secția Istorie a Muzeului Județean Mureș din Târgu Mureș, vă invită la deschiderea expoziției: Dantele transilvănene, miercuri, 22 aprilie 2015, ora 16:00, la Muzeul de Etnografie si Artă Populară, din Târgu-Mureş, Piaţa Trandafirilor nr 11

Ziua Bibliotecarului in Romania
Biblioteca Judeteana V. A. Urechia


Galati


15 - 30 aprilie 2015

    În perioada 15-30 aprilie 2015, Biblioteca Județeană V. A. Urechia vă invită să participați la o serie de manifestări prilejuite de Ziua Bibliotecarului în România (23 aprilie) care coincide la nivel internațional cu Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor dar și cu sărbătorirea ortodoxă a Sf. Gheorghe, ce vor avea loc atât la sediul central cât și la filiale!


    Înscrierile se fac atat la sediul Bibliotecii cat si la filiale, 
începând cu data de 15 aprilie 2015 între orele 09:00 - 16:00. 
Persoane de contact: responsabilii sectiilor de imprumut si a filialelor.
 Vă așteptăm!


Precizare: 
Pentru evitarea situaţiilor neplăcute, în holul mare al Bibliotecii 
va fi amplasată o urnă în care se pot lăsa cărţile fără nici o altă formalitate.


Soarele şi Luna în tradiţia românească
Muzeul Municipiului Bucuresti


Mirela Mircea


20 aprilie 2015

   Astăzi are loc ultimul eveniment în cadrul proiectului Mai aproape de stele organizat de Asociaţia Nouă Acropola.
   Conferinţa Soarele şi Luna în tradiţia românească susţinută de Mirela Mircea de la ora 17:00 iar începând cu ora 18:30 va avea loc proiecţia filmului documentar Frumuseţea Universului.

Expozitia: Spatii
Arta plastica contemporana romaneasca


Cornelia Gherlan


Galeriile de Arta Artex, Ramnicu Valcea


24 aprilie - 14 mai 2015
Vederi încântătoare
Lansare de carte


Hanul Gabroveni, București


23 aprilie 2015

Invitati:
arh. Francoise Pamfil, fotograful si artistul Nicu Ilfoveanu
Hanul Gabroveni - ARCUB, strada Lipscani nr. 84 - 90, Bucuresti
23 aprilie, ora: 19:00.

    Volumul completează principalele teme de cercetare angajate de expoziția Vederi încântătoare. Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60–’70, găzduită de Sala Dalles a Muzeului Național de Artă Contemporană din București între 10 octombrie și 23 noiembrie 2014.
    Invitând în paginile sale autori reputați din domeniul istoriei și teoriei arhitecturii, istoriei artei, filmului și antropologiei, volumul reexaminează arhitectura litoralului într-un mod nuanțat punctând: conjuncțiile sensibile dintre "angajamentul social” al amplului proiect de dezvoltare al litoralului românesc și politicile de (re)prezentare ale turismului local; dintre caracterul excepțional pe care l-a căpătat acest laborator arhitectural în epocă și motivația complexă a arhitectului de a participa la dezbaterile culturii arhitecturale postbelice.
   Intervențiile autorilor pledează pentru rescrierea semnificațiilor conținute de terenul complex al arhitecturii litoralului și pentru mobilizarea de noi repere teoretice și culturale, renegociind multiplele dimensiuni ale arhitecturii de loisir. Publicația oferă o citire comparativă a litoralului românesc, incluzând o serie de trei texte dedicate litoralului bugar, turcesc și rusesc al Mării Negre.
    Autori: T. Elvan Altan, Irina Băncescu, Elke Beyer, Adina Brădeanu, Anke Hagemann, Claude Karnoouh, Olga Kazakova, Juliana Maxim, Carmen Popescu, Magda Predescu, Adelina Ștefan, Irina Tulbure, Ana Maria Zahariade.
    Vederi încântătoare "este un volum al nuanțelor interpretative convergente”. "Împletirea sub semnul vizibilității dintre aspirația politică și cea arhitecturală, printre cele mai productive și mai «armonioase» [...] din istoria arhitecturală a perioadei, motivează cu prisosință interesul tuturor autorilor pentru contextul politic al proiectului litoralului românesc.”
Ana Maria Zahariade, istoric şi teoretician al arhitecturii

    "[…] mitul și realitatea acestei arhitecturi privesc o fericire foarte precisă, cea a «omului modern». În ansamblul lui, ceea ce face volumul este să explice riguros, deci să demitizeze, mecanica acestei fericiri.”
Dana Vais, critic de arhitectură

   Volumul bilingv (română / engleză) este editat de istoricul de artă Alina Șerban împreună cu arhitecții Kalliopi Dimou și Sorin Istudor și publicat de Asociația pepluspatru (București).     
   Publicația include o selecție de fotografii din arhivele revistei Arhitectura și AGERPRES, precum și un reportaj fotografic realizat între 2013—2014 de artistul Nicu Ilfoveanu. Designul volumului este conceput de Radu Manelici. Producția: Atelier Fabrik.

    Proiect editorial este realizat cu sprijinul: Ordinul Arhitecților din România din timbrul arhitecturii, Fundația ERSTE, Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Uniunea Arhitecților din România – Arhiva de imagine a revistei Arhitectura, AGERPRES.

Pentru informații:
Alina Șerban, alina.serban@pplus4.ro, 0745 028 544
Kalliopi Dimou, info@skaa.ro, 0722 644 315

Ziua Bibliotecarului din România şi Ziua Mondială a Cărţii
Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu


Targoviste


23 aprilie 2015

    Joi, 23 aprilie 2015, Biblioteca Judeţeană I. H. Rădulescu Dâmboviţa organizează Ziua Bibliotecarului din România şi Ziua Mondială a Cărţii.

Din program:

10:00    Flashmob de promovare a lecturii (Platoul Prefecturii Dâmboviţa)
   Participanţii vor primi din partea organizatorilor cărţi asigurate de către Fundaţia Mereu Aproape, în cadrul campaniei Lăsaţi-mă să învăţ! - 2014, în baza grantului Books 4 Youth pentru susţinerea proiectului Participă, citeşte, câştigă!
13:00    Lansarea volumului Cele două Românii, autor Adrian Năstase
17:00    Lansarea volumului O viaţă de preot trăită într-o viaţă de om, autor Daniela Elena Safta.
Prezintă:
-             Preot conf. dr. Ştefan Florea;
-             Preot conf. dr. Stoica Ion;
-             Preot prof. Pleşa Alin.
19:00    Cafeneaua ANBPR
20:00    Program artistic susţinut de Ansamblul Chindia al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa
21:00    Vernisajul Expoziţiei de fotografie – Foto jurnalism, coordonator Pompiliu Alexandru